بررسی اثرات بیوتکتولوژی گیاهی بر روي صنعت حقیقی در مورد

دانلود فایل کامل
در قالب فایل word و متشکل از 23 صفحه قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

بخشی از محتوای فایل دانلودی ::
مقدمه د راواخر سال هاي 20 ، كشت بافت گياه و بيوتكنولوژي هاي مرتبط شده ابعاد بزرگي را بدست مي آورد . اين تكنولوژيها تقريبا براي استفاده صنعت در ناحيه هاي قطعي گذاشته شده اند و ديگر ان شروع به اكتشاف كرده اند . همه تحقيقات روي مواد گياهي به طرف مشكلات اقتصادي جهت دار شده اند . تجارت بيوتكنولوژي سراسري ارزيابي شده است كه در حدود 150 ميليون دلار us مي باشد كه 50-60 % دز تجارت محصولات كشاورزي و تقاضا هاي ساليانه ا زكشت بافت افزايش يافته توليدات تاسيس شده درحدود 10% ازمجموعه 15 ميليون دلار us باميزان رشد ساليانه در حدود 15% افزايش يافته است . مزيتهايي ا زبيوتكنولوژي گياهان روي روشهاي قرار دادي از بهبود گياه (پرورش) بسيار زياد هستند . توليد روش گياه شناسي امكان دارد مستقل از فاكتور هاي محيطي (آب وهوا، آفت ها و فصل ها ) خواهد بود ، امكان داردبراي توليد آنها روي هر مكان از زمين با برداشتن ضربه هاي بحراني سياسي و رقابت خارجي ها خواهد بود . كيفيت مواد خام هرگز همساني مشاهده شده با مواد حوزة – رشد يافته نخواهد داشت و هر داروي كشت شدة جديدگياهي مي تواند در كشت گذاشته شده باشد و توده رنده مي تواند د رخيلي دوره هاي كوتاه مقايسه شده با انتشارات قرا ردادي و بررسي هاي مزرعه توليد شده باشد . در زير ناحيه هاي عمده اي از تحقيق به طرف استنباطهاي اقتصادي اثبات شده هستند (نمودار 1-26)