ارزيابي دو روش غربالگري براي مطالعه مقاومت به جوانه زني قبل از برداشت جهت کاهش ضايعات توليد در گندم

دانلود فایل کامل بررسی
در قالب فایل word و متشکل از 14 صفحه قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

بخشی از محتوای فایل دانلودی ::
چکيده:جوانه زني قبل از برداشت در گندم نان سبب ايجاد ضايعات در توليد گندم در استان هاي شمالي ايران مي شود. در اين مناطق به دليل بارندگي و رطوبت بالا در زمان برداشت جوانه زني دانه گندم بر روي گياه مادري رخ مي دهد که اين امر سبب کاهش عملکرد و کيفيت بذر مي گردد و از اين بابت کشاورزان متحمل خسارات فراواني مي شوند. شناسايي و معرفي ارقام متحمل به جوانه زني قبل از برداشت به عنوان يکي از راهکارهاي مناسب جهت کاهش ضايعات در توليد گندم نان مي باشد. در اين راستا معرفي روش يا روش هاي غربال آزمايشگاهي مناسب و با دقت بالا مي تواند به پژوهشگران در ارزيابي ژنوتيپ هاي موجود در ذخاير بانک ژن کمک شاياني نمايد. اين تحقيق به منظور ارزيابي دو روش غربال در بررسي مقاومت به جوانه زني قبل از برداشت در ارقام گندم نان ايراني انجام گرديد. بدين منظور تعداد 30 رقم گندم نان شامل 27 رقم تجاري به همراه 3 رقم گندم شاهد استراليايي و کانادايي در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران در سال 1380 کشت گرديد. صفات تاريخ خوشه دهي، تاريخ گلدهي و مرحله رشدي زادکس 92 در مزرعه يادداشت برداري شد. تعداد 50 خوشه در مرحله رشدي زادکس 92 برداشت و رطوبت بذر بلافاصله پس از برداشت اندازه گيري شد. ارزيابي جوانه زني روي خوشه توسط دو روش غربال شامل نمره جوانه زني و شاخص جوانه زني تحت شرايط آزمايشگاهي انجام شد. در هر دو روش غربال بيشتر ارقام ايراني نسبت به جوانه زني روي خوشه مقاومت پاييني نشان دادند. نتايج اين تحقيق نشان داد که همبستگي بالايي بين دو روش فوق وجود دارد اما در غربال کردن تعداد زيادي ژنوتيپ روش نمره جوانه زني مي تواند به عنوان يک روش غربال سريع و اوليه مورد استفاده قرار گيرد.